Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Wie is wie?

Een archief is mensenwerk. Het zijn archiefvormers die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het erfgoed, zowel binnen organisaties en instellingen als voor wat hun persoonlijk archief betreft. En het zijn archivarissen die in samenwerking met andere archiefmedewerkers het erfgoed op slagen en toegankelijk maken. Het personeel zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden. Het wordt daarin bijgestaan door een wetenschappelijk comité en rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Inhoudstafel

AMVB - medewerkers

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is een pluralistisch orgaan dat bestaat uit effectieve leden. De vergadering komt minimaal twee maal per jaar samen. Zij bepaalt het beleid en keurt het beleidsplan, het werkingsverslag en het financieel verslag goed.

  • Leden van de AV zijn: Tom Bervoets, Daniel Bex (penningmeester), Lieven Boelaert, Greta Boon, Marjan Buyle, Leo Camerlynck, Bruno Claesen, Luc Collin, Kris De Smet, Jari Demeulemeester, Erwin Eysackers (voorzitter), Frederik Geysen, Axel Geraerdts (secretaris), Jan Geraerdts, Karla Goetvinck, Carlo Jengember, Wies Jespers, Noortje Lambrichts, Anton Maertens, Ann Mares, Wim Meyers, Herman Mennekens, André Monteyne, Yvo J.D. Peeters, Eddy Put, Lode Van Biervliet, Jan Van Der Auwermeulen, Marc Van Der Biesen, Patrick Vanhoucke, Bernadette Vriamont (ondervoorzitter) en Koen Haspeslagh (waarnemer).

De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen uit de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen, bestuurt het AMVB en waakt over de doelstellingen en haar werking.

  • De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden: Daniel Bex (penningmeester), Erwin Eysackers (voorzitter), Karla Goetvinck, Axel Geraerdts (secretaris), Bernadette Vriamont (ondervoorzitter) en Koen Haspeslagh (waarnemer).

Wetenschappelijk Comité

Het AMVB wordt in haar werking ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, samengesteld uit afgevaardigden van verschillende archief- en academische instellingen. Twee keer per jaar komen de leden samen met de AMVB-staf. Maken deel uit van het wetenschappelijk comité: Marnix Beyen (UA), Tom Cobbaert (ADVN), Chantal Kesteloot (Cegesoma), Wim Meyers (AMVB), Hans Vandevoorde (VUB) en Linda Van Santvoort (UGent).